Privacybeleid

KUHN GROEP

Dit privacybeleid beschrijft het verzamelen en de verdere verwerking van persoonsgegevens door KUHN SAS en door met haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk of, indien van toepassing, elk afzonderlijk te noemen KUHN GROEP) voor zover zij niet onder ander gegevensbeschermingsbeleid vallen of dit niet vanzelfsprekend is gezien de omstandigheden of indien hierin niet voorzien wordt door het toepasselijke recht. De term persoonsgegevens omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 

Dit privacybeleid beschrijft in deel I het verwerken van persoonsgegevens door KUHN GROEP in het algemeen. Deel II bevat specifieke bepalingen voor specifieke toepassingen.

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Elke website (met inbegrip van onlineshops en mini-sites voor speciale aanbiedingen), elke aanwezigheid op sociale media, multimedia-portals, chatbots en elke app van KUHN GROEP (elk daarvan hierna aan te duiden als WEBSITE) heeft een verwerkingsverantwoordelijke binnen KUHN GROEP met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens volgens de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (of vergelijkbare bepalingen volgens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming). Tenzij er iets anders wordt vermeld op de WEBSITE (volgens het colofon, de gebruiksvoorwaarden etc.) of in deel II hieronder, is KUHN SAS de verwerkingsverantwoordelijke.

De desbetreffende gelieerde onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in het geval van communicatie via andere communicatiemiddelen dan de WEBSITE (e-mail, brief, telefoon, in persoon etc.) en indien de communicatie niet binnen een activiteit valt waarvoor KUHN SAS. in het kader van dit privacybeleid of anderszins een specifieke verwerkingsverantwoordelijke heeft aangesteld.

Indien een bedrijf van KUHN GROEP of een met haar gelieerde onderneming persoonsgegevens doorgeeft aan een ander bedrijf van KUHN GROEP of aan een andere met haar gelieerde onderneming voor bepaalde doeleinden voor het ontvangende bedrijf of de ontvangende gelieerde onderneming, is dat bedrijf of die gelieerde onderneming de verwerkingsverantwoordelijke volgens artikel 4, lid 7, AVG.

Elke vraag, claim of bezorgdheid met betrekking tot gegevensbescherming bij KUHN GROEP kan worden behandeld:

 • door het formulier in te vullen dat hier beschikbaar is
 • door een brief te sturen naar het hier vermelde landcontactadres

Buiten de EU of respectievelijk de EER (artikel 27 AVG) gevestigde bedrijven van KUHN GROEP en met KUHN GROEP gelieerde ondernemingen worden vertegenwoordigd door KUHN SAS.

 

2. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

KUHN GROEP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van


 • bij KUHN GROEP aangemelde gebruikers van de WEBSITES van KUHN GROEP;
 • natuurlijke en rechtspersonen die producten en diensten van KUHN GROEP kopen en ontvangen en/of er voordeel aan ontlenen;
 • klanten of potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in producten en diensten van KUHN GROEP;
 • ontvangers van nieuwsbrieven, e-mailings van KUHN GROEP;
 • deelnemers aan onderzoekscampagnes en opiniepeilingen die door KUHN GROEP worden uitgevoerd of gehouden;
 • deelnemers aan cursussen, seminars en andere door KUHN GROEP georganiseerde trainingen; en
 • gebruikers van bij winkels en op andere locaties van KUHN GROEP verstrekte wifi.

(hierna gezamenlijk te noemen: KLANTEN).

De persoonsgegevens van KLANTEN worden in het algemeen direct tijdens het gebruik van de WEBSITE, in winkels of tijdens evenementen van KUHN GROEP of respectievelijk van wederverkopers die producten van KUHN GROEP verkopen of tijdens directe communicatie via e-mail, per telefoon of op andere wijze verzameld. Persoonsgegevens kunnen echter ook indirect worden verzameld, met name via de verdere verkrijging van aanvullende informatie uit gegevensbronnen van derden (bijv. sociale media, partijen die in adressen handelen).
 

Met name de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt door KUHN GROEP:

 • Gegevens met betrekking tot personen met inbegrip van onder andere voor- en achternaam, meisjesnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, GPS-locatiebepaling, faxnummer, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, familieleden, foto's, soort bedrijf etc.;
 • Gegevens met betrekking tot bestellingen en aankopen zoals onder andere betaalinformatie, creditcardgegevens en andere betaalgegevens, factuur- en verzendadres, de bestelde en aangekochte producten en diensten, informatie in verband met informatieverzoeken, klachten en geschillen met betrekking tot producten en diensten of de desbetreffende contracten die zijn aangegaan evenals garantieclaims, opzeggingen en geschillen, informatie met betrekking tot insolvente KLANTEN etc.;
 • Gegevens in verband met de marketing van producten en diensten zoals onder andere informatie als de aan- of afmelding voor nieuwsbrieven, ontvangen documenten, uitnodigingen voor en deelnames aan evenementen en speciale activiteiten, trainingen, demonstraties, veldtesten, persoonlijke voorkeuren en interesses etc.;
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van de WEBSITE zoals onder andere het IP-adres en andere identificatie (bijv. gebruikersnaam van sociale media, MAC-adres van smartphones of computers, cookies), datum en tijd van bezoeken aan WEBSITES, welke sites bezocht zijn en de inhoud daarvan, doorverwijzende websites etc.
 • Gegevens in verband met communicatie zoals het voorkeurscommunicatiemiddel, correspondentie en communicatie met KUHN GROEP (met inbegrip van registraties van de communicatie) etc.;
 • Gegevens die verzameld zijn in verband met een klantenprogramma zoals het aantal lidmaatschappen, toegangscodes (met inbegrip van wachtwoorden), voorkeurstaal, aantal cadeaubonnen, datum en duur van het lidmaatschap, betalingsinformatie van de klant of een mogelijke derde, informatie met betrekking tot de ontvanger van een geschenk, aantal bezoeken aan de WEBSITE, koophistorie, aangekochte producten etc. (bovendien worden alle WEBSITE-accounts, activiteiten en evenementen waarvoor een KLANT zich moet aanmelden met zijn persoonsgegevens en zo een contract aangaat met de desbetreffende bedrijven van KUHN GROEP beschouwd als programma in het kader van dit beleid);

(gezamenlijk te noemen: KLANTGEGEVENS).

Bovendien verzamelt en verwerkt KUHN GROEP de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens van gebruikers van de WEBSITE die zich niet direct aanmelden bij KUHN GROEP (BEZOEKER) maar hetgeen persoonsgegevens kunnen zijn, bijvoorbeeld bij sociale media (BEZOEKERSGEGEVENS); de bepalingen van dit beleid inzake van een KLANT verzamelde gegevens in verband met het gebruik van de WEBSITE zijn dienovereenkomstig van toepassing, zelfs waar het identificeren van een BEZOEKER meestal niet mogelijk is voor KUHN GROEP;
 • Informatie met betrekking tot medewerkers en contactpersonen van dealers, leveranciers en verdere zakenrelaties van KUHN GROEP (hierna worden natuurlijke personen aangeduid als RELATIES en hun gegevens als RELATIEGEGEVENS) zoals met name contactgegevens, informatie met betrekking tot hun functie, informatie met betrekking tot het vorige contact met deze personen, gegevens met betrekking tot marketingactiviteiten (bijv. ontvangst van nieuwsbrieven), informatie met betrekking tot zakelijke transacties, verzoeken, aanbiedingen, aanbestedingen, voorwaarden en contracten, informatie met betrekking tot beroepsmatige of andere interesses van de personen.

 

Binnen het kader van hun zakelijke relatie dienen KLANTEN KLANTGEGEVENS te verstrekken die nodig zijn voor het tot stand brengen en uitvoeren van de contractuele verhouding en het voldoen van de contractuele verplichtingen die daarmee gepaard gaan of die rechtens verplicht zijn. Zonder deze gegevens is KUHN GROEP in het algemeen niet in staat het contract met de desbetreffende KLANT aan te gaan of uit te voeren. Dit is ook van dienovereenkomstige toepassing op RELATIES en RELATIEGEGEVENS. Aangezien alle toegang tot de WEBSITE wordt bijgehouden, worden verbindingsgegevens (zoals het IP-adres) altijd bijgehouden; dit gebeurt automatisch tijdens gebruik en kan niet worden uitgeschakeld voor individuele BEZOEKERS, RELATIES of KLANTEN.

 

3.DOELEINDEN VAN VERWERKING EN RECHTSGROND

Overeenkomstig het toepasselijk recht mag KUHN GROEP KLANTGEGEVENS met name voor, maar niet beperkt tot, de volgende doeleinden verwerken:


 • in verband met diensten die worden aangeboden, het aangaan van contracten (met name koopcontracten), het uitvoeren van contracten (met name koopcontracten en contracten met betrekking tot de deelname aan programma's en evenementen voor klanten), het onderhouden en ontwikkelen van relaties met klanten, communicatie, klantenservice en -ondersteuning (met inbegrip van financiële ondersteuning), promoties, reclame en marketing (met inbegrip van nieuwsbrieven en het mailen van promotiematerialen);
 • het beheren van de gebruikers van de WEBSITE en andere activiteiten waaraan KLANTEN deelnemen, het exploiteren en verbeteren van de WEBSITE (met inbegrip van het aanbieden van functies die identificatiecodes of andere persoonsgegevens vereisen) en verdere IT-systemen, identiteitscontroles;
 • kwaliteitscontrole, marktonderzoek, de ontwikkeling van producten en diensten, statistieken, budgetten, registraties, managementinformatie en andere rapporten over KLANTEN, transacties en activiteiten, aanbiedingen en andere commerciële aspecten van KUHN GROEP in het kader van het managen en ontwikkelen van haar bedrijven, haar aanbiedingen en activiteiten, projectmanagement;
 • bescherming van KLANTEN, medewerkers en andere personen en bescherming van gegevens, geheimen en activa van en toevertrouwd aan KUHN GROEP, veiligheid van systemen en panden en terreinen van KUHN GROEP;
 • het naleven van eisen van wet- en regelgeving en interne regels van KUHN GROEP, het handhaven en exploiteren van wettelijke rechten en rechtsvorderingen, verdediging tegen rechtsvorderingen, rechtsgedingen, klachten, het tegengaan van aanstootgevend gedrag, het aangaan van juridisch onderzoek en gerechtelijke procedures en het reageren op vragen van de overheid;
 • de acquisitie of verkoop van bedrijfsonderdelen, bedrijven of delen van bedrijven en andere transacties op ondernemingsniveau en de doorgifte van KLANTGEGEVENS in verband daarmee; en
 • andere doeleinden voor zover een wettelijke verplichting het verwerken vereist en dat verwerken gezien de omstandigheden op zich spreekt of op moment van verzamelen werd aangegeven.

(gezamenlijk te noemen: het OOGMERK VAN HET VERWERKEN VAN KLANTGEGEVENS).

KUHN GROEP gebruikt de KLANTGEGEVENS voor het OOGMERK VAN HET VERWERKEN VAN KLANTGEGEVENS op basis van de volgende rechtsgronden:

 •  het uitvoeren van contracten;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen van KUHN GROEP;
 • toestemming van de KLANTEN (slechts voor zover de verwerking gebaseerd is op een specifiek verzoek en te allen tijde kan worden ingetrokken, met name de ontvangst van nieuwsbrieven waarvoor de klant zich heeft aangemeld); en/of
 • legitieme belangen van KUHN GROEP, zoals onder andere
  • de aankoop, verkoop en verzending van producten en diensten, ook in verband met personen die geen directe partijen in contracten met KUHN GROEP zijn (bijv. personen die een geschenk ontvangen);
  • het uitvoeren van reclame- en marketingactiviteiten;
  • doelmatige en doeltreffende klantenondersteuning, onderhoud van contacten en andere communicatie met KLANTEN buiten het verwerken van contracten;
  • inzicht in het gedrag, de activiteiten, bezwaren, zorgen en behoeften van klanten, marktonderzoeken;
  • doelmatige en doeltreffende verbetering van bestaande producten en diensten en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
  • doelmatige en doeltreffende bescherming van klanten, medewerkers en andere personen en bescherming van gegevens, geheimen en activa van en toevertrouwd aan KUHN GROEP, veiligheid van systemen en locaties van KUHN GROEP;
  • onderhoud en veilige, doelmatige en doeltreffende organisatie van bedrijfsactiviteiten met inbegrip van de veilige, doelmatige en doeltreffende exploitatie en geslaagde verdere ontwikkeling van de WEBSITE en andere IT-systemen;
  • redelijk(e) ondernemingsbestuur en -ontwikkeling;
  • de geslaagde acquisitie en verkoop van bedrijfsonderdelen, bedrijven of delen van bedrijven en andere transacties op ondernemingsniveau;
  • het voldoen aan eisen van wet- en regelgeving en de interne regels van KUHN GROEP;
  • vragen met betrekking tot het voorkomen van fraude, overtredingen en misdrijven evenals onderzoek in verband met dergelijke strafbare feiten en ander ongepast gedrag, het behandelen van vorderingen, claims en procedures tegen KUHN GROEP, samenwerken in rechtsgedingen en met de overheid, evenals het instellen van vervolging, het uitoefenen van en het zich verdedigen tegen rechtsgedingen.

Overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, kan KUHN GROEP met name BEZOEKERSGEGEVENS verwerken in het kader van het onderhouden en ontwikkelen van de WEBSITE (met inbegrip van het aanbieden van functies die identificatiecodes of andere persoonsgegevens vereisen), voor statistische analyse met betrekking tot het gebruik van de WEBSITE evenals voor het tegengaan van aanstootgevend gedrag, het aangaan van juridisch onderzoek en gerechtelijke procedures en het reageren op vragen van de overheid. De BEZOEKERSGEGEVENS moeten volgens de hierboven beschreven beginselen voor KLANTGEGEVENS verwerkt worden.
 

Overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, kan KUHN GROEP RELATIEGEGEVENS met name verwerken in het kader van het aangaan en uitvoeren van contracten en andere zakelijke relaties met RELATIES, promoties, reclame en marketing, communicatie, uitnodigingen voor evenementen en deelname aan promoties voor RELATIES, het organiseren van gezamenlijke activiteiten, het naleven van eisen van wet- en regelgeving en interne regels van KUHN GROEP, het handhaven en exploiteren van wettelijke rechten en rechtsvorderingen, verdediging tegen rechtsvorderingen, rechtsgedingen, klachten, het tegengaan van aanstootgevend gedrag, het aangaan van juridisch onderzoek en gerechtelijke procedures en het reageren op vragen van de overheid, voor de acquisitie of verkoop van bedrijfsonderdelen, bedrijven of delen van bedrijven en andere transacties op ondernemingsniveau en de doorgifte van RELATIEGEGEVENS die daarmee verband houdt. De RELATIEGEGEVENS moeten volgens de hierboven beschreven beginselen voor KLANTGEGEVENS verwerkt worden.
 

Alle doeleinden van verwerking zijn van toepassing op KUHN GROEP, d.w.z. niet alleen op het bedrijf van KUHN GROEP of de met KUHN GROEP gelieerde onderneming die de persoonsgegevens in eerste instantie verzameld heeft. Persoonsgegevens van KLANTEN, BEZOEKERS en RELATIES worden voor alle bedrijven in de KUHN GROEP verzameld.


4. VERSTREKKING VAN GEGEVENS EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan KUHN GROEP KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS en RELATIEGEGEVENS doorgeven aan de volgende categorieën derden die PERSOONSGEGEVENS overeenkomstig de hierboven beschreven doeleinden namens KUHN GROEP of voor hun eigen doeleinden verwerken:


 • dienstverleners (zowel binnen KUHN GROEP als extern), met inbegrip van verwerkers;
 • dealers, leveranciers en andere zakenrelaties;
 • klanten van KUHN GROEP;
 • lokale, landelijke en buitenlandse (overheids)instanties;
 • media;
 • verzekeringen;
 • het publiek met inbegrip van bezoekers van websites en sociale media van KUHN GROEP, bezoekers van locaties van KUHN GROEP; bezoekers van beurzen waar KUHN GROEP aanwezig is;
 • vakorganisaties, verenigingen, organisaties en andere comités;
 • concurrenten;
 • overnemende partijen of partijen die erin geïnteresseerd zijn bedrijfsonderdelen, bedrijven of andere delen van KUHN GROEP over te nemen;
 • andere partijen bij mogelijke of daadwerkelijke rechtsgedingen;
 • bedrijven van KUHN GROEP
 • bedrijven van de Bucher Industries Group


(hierna gezamenlijk te noemen: DERDEN).
 

KUHN GROEP kan KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS en RELATIEGEGEVENS binnen KUHN GROEP evenals aan derden en in elk land ter wereld doorgeven, met name met inbegrip van alle landen waarin KUHN GROEP wordt vertegenwoordigd door bedrijven, gelieerde ondernemingen of andere kantoren en vertegenwoordigers, evenals naar landen waar dienstverleners van KUHN GROEP hun gegevens verwerken. Indien gegevens worden doorgegeven naar landen die geen afdoende bescherming waarborgen, zorgt KUHN GROEP voor afdoende bescherming van door KLANTEN, BEZOEKERS of RELATIES doorgegeven gegevens door afdoende contractuele waarborgen in te stellen, met name op basis van EU-modelbepalingen, bindende bedrijfsregels of baseert zij de doorgifte op de uitzonderingen van toestemming, het aangaan of uitvoeren van contracten, het vaststellen, uitoefenen of handhaven van rechtsvorderingen, openbare belangen die voorrang hebben of geeft zij de gegevens door teneinde de integriteit van deze personen te beschermen. De KLANT, BEZOEKER of RELATIE kan een kopie van de contractuele waarborgen of informatie over waar deze kopieën te verkrijgen zijn krijgen van de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke. KUHN GROEP behoudt het recht voor dergelijke kopieën te bewerken omwille van gegevensbescherming of geheimhouding.

 

5. GEGEVENS OPSLAAN

In de regel bewaart KUHN GROEP contractgerelateerde KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS en RELATIEGEGEVENS zolang de contractuele verhouding voortduurt of zij er een belang bij heeft (met name een belang in verband met bewijsverstrekking in het geval van vorderingen, documentatie van naleving van bepaalde wettelijke of andere eisen, operationele redenen) of zij verplicht is dit te doen (contractueel, bij wet of vanwege andere bepalingen). Het is toegestaan van wettelijke verplichtingen af te wijken, met name met betrekking tot anonimiseren of pseudonimiseren.

 

6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS EN SOCIALE PLUG-INS

KUHN GROEP gebruikt cookies op haar WEBSITE. Cookies zijn een wijdverbreide techniek die een identificatie toewijst aan de browser van de gebruiker van een WEBSITE die de gebruiker opslaat en op verzoek toont. Enerzijds gebruikt de KUHN GROEP sessiecookies die automatisch worden gewist als de gebruiker de WEBSITE afsluit en die de server in staat stellen een stabiele verbinding met de gebruiker tot stand te brengen (bijvoorbeeld om te voorkomen dat de inhoud van een winkelmand verloren gaat) zo lang hij op de website rondkijkt. Anderzijds worden er ook permanente cookies gebruikt die pas worden gewist na een per WEBSITE gedefinieerde periode. Permanente cookies maken het mogelijk bepaalde instellingen op te slaan (bijv. taal) voor meer sessies of maken automatisch inloggen mogelijk. De gebruiker stemt in met het toepassen van permanente cookies door gebruik te maken van de WEBSITE en de desbetreffende functies (bijv. taalinstellingen en automatisch inloggen). De gebruiker kan de toepassing van cookies op zijn browser blokkeren of kan cookies daar wissen; dit kan echter negatieve gevolgen hebben voor het gebruik van de WEBSITE.

Overeenkomstig het toepasselijk recht kan KUHN GROEP codering aanbrengen in nieuwsbrieven, marketing-e-mail en sms waardoor zij kan vaststellen of de ontvanger een e-mail heeft geopend of in de e-mail opgenomen afbeeldingen heeft gedownload. De ontvanger kan deze toepassing echter in zijn/haar mailapplicatie blokkeren. In elk geval stemt de ontvanger door de ontvangst van nieuwsbrieven of andere marketinggerelateerde e-mails in met de toepassing van deze technologie.

Als KUHN GROEP advertenties van derden op de WEBSITE plaatst (bijv. banners) of voornemens is een eigen advertentie op de website van een derde te plaatsen, is het mogelijk dat er cookies worden gebruikt van in het gebruik van dergelijke reclame gespecialiseerde bedrijven. KUHN GROEP geeft geen persoonsgegevens door aan zulke bedrijven, d.w.z. dat ze alleen een permanent cookie bij gebruikers van de WEBSITE mogen plaatsen om gebruikers te herkennen en ze dit uitsluitend in het belang van KUHN GROEP mogen doen. Dit stelt KUHN GROEP in staat gerichte advertenties voor deze personen op externe websites te plaatsen (bijv. in verband met producten waarvoor deze personen interesse hebben getoond in de onlineshop). KUHN GROEP geeft ook geen persoonsgegevens door aan de exploitanten van externe websites.

KUHN GROEP kan Google Analytics of soortgelijke diensten op haar WEBSITE gebruiken. Deze applicaties zijn diensten van derden waarmee KUHN GROEP het gebruik van haar WEBSITE kan meten en analyseren. De verlener van deze diensten kan zich in welk land dan ook ter wereld bevinden (in het geval van Google Analytics dat door Google Inc. wordt aangeboden is dit de VS, www.google.com). De dienstverlener gebruikt permanente cookies voor deze applicaties. KUHN GROEP geeft geen persoonsgegevens door aan de dienstverlener (die ook geen IP-adressen opslaat). De dienstverlener kan het gebruik van de WEBSITE door de gebruiker echter monitoren en deze gegevens combineren met gegevens van andere websites die dezelfde dienstverlener monitort en die de gebruiker bezocht heeft en de dienstverlener kan deze bevindingen voor eigen doelen gebruiken (bijv. reclamebeheer). De dienstverlener kent de identiteit van de gebruiker die zich heeft aangemeld bij de dienstverlener. In dit geval is het verwerken van persoonsgegevens de verantwoordelijkheid van de dienstverlener en moeten de gegevens worden verwerkt overeenkomstig het gegevensbeschermingsbeleid van de dienstverlener. De dienstverlener verstrekt gegevens over het gebruik van de WEBSITE aan KUHN GROEP

Bovendien kan KUHN GROEP plug-ins van sociale-medianetwerken zoals Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest of Instagram op de eigen WEBSITE gebruiken. In de standaardinstelling van de WEBSITE worden plug-ins uitgeschakeld; de gebruiker kan er dus voor kiezen ze al dan niet in te schakelen. Als de gebruiker plug-ins inschakelt, kunnen de providers van sociale media een directe verbinding met de gebruiker maken tijdens zijn bezoek aan de WEBSITE, waardoor de provider op de hoogte is van het bezoek van de gebruiker en de desbetreffende informatie kan analyseren. De daaropvolgende verwerking van de persoonsgegevens vindt onder verantwoordelijkheid van de provider en volgens diens gegevensbeschermingsbeleid plaats. De provider van het desbetreffende sociale-media-aanbod geeft geen informatie door aan KUHN GROEP.

 

Privacy-instellingen

 

7. RECHTEN VAN DE KLANT, BEZOEKERS EN RELATIES

Elke betrokken persoon die onder de AVG valt, met inbegrip van elke KLANT, BEZOEKER en RELATIE, kan de KUHN GROEP om informatie verzoeken over of er gegevens met betrekking tot hem of haar verwerkt worden. Bovendien hebben dergelijke betrokkenen het recht te verzoeken om toegang tot, correctie, vernietiging of beperking van persoonsgegevens met betrekking tot hen en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Indien de verwerking van persoonsgegevens op toestemming gebaseerd is, kunnen de desbetreffende betrokkenen hun toestemming te allen tijde intrekken. In bepaalde gevallen hebben die betrokkenen het recht tijdens het gebruik van onlinediensten gegenereerde gegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en voor een machine leesbaar formaat, dat verder gebruik en verdere doorgifte mogelijk maakt, te krijgen.

Verzoeken in dit opzicht moeten worden gericht aan de contactpersoon (zie art. 1) en vergezeld gaan van een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening. Personen die niet onder de AVG vallen, kunnen soortgelijke rechten hebben krachtens de toepasselijke privacy- of gegevensbeschermingswetgeving. KUHN GROEP behoudt het recht voor de rechten van betrokkenen overeenkomstig het toepasselijke recht te beperken en bijv. geen uitgebreide informatie bekend te maken of gegevens niet te wissen.

Indien KUHN GROEP een geautomatiseerd besluit neemt met betrekking tot een bepaalde persoon dat een rechtsgevolg kan hebben voor de betrokkene of op soortgelijke wijze ernstige gevolgen voor hem of haar kan hebben, heeft de betrokkene, overeenkomstig het toepasselijk recht, het recht om te communiceren met een verwerkingsverantwoordelijke van KUHN GROEP en te verzoeken om heroverweging van het besluit of te verzoeken dat de verwerkingsverantwoordelijke dit eerst beoordeelt. Het is mogelijk dat de betrokkene in dit geval geen gebruik meer kan maken van bepaalde geautomatiseerde diensten. De persoon wordt hiervan vervolgens of afzonderlijk vooraf op de hoogte gesteld.

Alle betrokkenen hebben ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit gegevensbescherming van het land in kwestie.

 

8. VERANDERINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

KUHN GROEP heeft het recht dit privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving of aankondiging te wijzigen. De meest recente versie, zoals beschikbaar op de WEBSITE, is van toepassing.

Indien dit privacybeleid deel uitmaakt van een overeenkomst met KLANTEN of RELATIES, dan kan KUHN GROEP ze via e-mail of op een andere passende wijze op de hoogte stellen van updates of aanpassingen. De aanpassingen worden geacht aanvaard te zijn als men niet binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving bezwaar aantekent. In het geval van bezwaar heeft KUHN GROEP het recht om de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

II.    Specifieke bepalingen

De volgende bepalingen gelden in aanvulling op de algemene bepalingen van deel I hierboven voor bepaalde activiteiten van KUHN GROEP. In geval van strijdigheid hebben de volgende bepalingen voorrang op de algemene bepalingen van deel I.

 

1. ONLINESHOPS

De kredietwaardigheid van KLANTEN kan in onlineshops automatisch worden beoordeeld om op basis hiervan de mogelijkheid van aankopen op rekening aan te bieden, indien deze betaaloptie überhaupt wordt aangeboden. In dit geval wordt de kredietscore beoordeeld op basis van informatie afkomstig van een externe kredietbeoordelaar die KUHN GROEP een kredietscore voor de persoon in kwestie doet toekomen. De beoordelende instantie berekent de score op basis van een geheime formule die gebaseerd is op gegevens over de betaalhistorie van de persoon, zijn of haar schulden- en insolventiehistorie en mogelijke beperkingen van zijn of haar handelingsbekwaamheid. Als de score lager is dan een bepaalde drempel, wordt betaling op factuurbasis niet aangeboden.

Onlineshops van KUHN GROEP kunnen automatisch besluiten overeenkomsten aan te gaan. KUHN GROEP ziet dit echter niet als een geautomatiseerd individueel besluit zoals bedoeld in artikel 22 AVG. Indien de KLANT een dergelijke geautomatiseerde overeenkomst niet wil aangaan, heeft hij de mogelijkheid producten en diensten van KUHN GROEP in fysieke winkels te betrekken die door KUHN GROEP en haar wederverkopers geëxploiteerd worden.
 

Verzoeken, claims en informatie met betrekking tot gegevensbescherming kunnen worden gericht aan de in deel I vermelde contactpersonen.

 

2. NIEUWSBRIEF EN BANNERADVERTENTIES
 

KUHN GROEP kan nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie-uitingen in verband met haar producten en diensten naar KLANTEN en RELATIES sturen. Conform het toepasselijk recht behoudt KUHN GROEP het recht voor dit zonder voorafgaande toestemming van bestaande klanten en zakenrelaties te doen. De desbetreffende klanten en zakenrelaties kunnen echter via hun account op de desbetreffende WEBSITE of via de link die in elke mailing is opgenomen te allen tijde bezwaar maken tegen de verdere toezending van nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie-uitingen. Het uitschrijven voor een nieuwsbrief hoeft echter niet in te houden dat men zich ook uitschrijft voor andere nieuwsbrieven.

 

Het is mogelijk dat er gepersonaliseerde reclame wordt geplaatst tijdens het bezoek aan de WEBSITE. Elke banneradvertentie die aan de KLANT wordt getoond, bevat producten die worden aangeboden op de WEBSITE die eerder door de KLANT zijn bekeken. De advertentie wordt door KUHN GROEP door middel van cookies gegenereerd (zie deel I art. 6 hierboven).

 


***