Wettelijke bepalingen

De KUHN Groep omvat KUHN SAS, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, die elk een onafhankelijke juridische entiteit vormen.

 

Uitgever van de website

De Website www.kuhn.com (hierna genoemd de "Website") wordt uitgegeven door KUHN SAS, Franse Société par Actions Simplifiée (vennootschap op aandelen) met een kapitaal van 19.488.000 EUR, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van SAVERNE onder het nummer 675 580 542.

Maatschappelijke zetel te: 4 Impasse des Fabriques, 67700 SAVERNE (Frankrijk).

Intracommunautair BTW-nummer: FR 67 675 580 542

Tel : 0033 (0)3 88 01 81 00

Contact met ons opnemen

 

Verantwoordelijke van de publicatie

De verantwoordelijke van de publicatie is de heer Thierry KRIER.

 

Host van de website

De website wordt gehost door KUHN SAS, 4 Impasse des Fabriques, 67700 SAVERNE (Frankrijk).

Tel : 0033 (0)3 88 01 81 00

 

Intellectueel eigendom

De Kuhn Groep behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de gebruikte teksten, beelden, logo's, animaties, video's, geluiden en grafieken, evenals hun plaatsing op het internet.

Zij zijn auteursrechtelijk en door andere publicatierechten beschermd en mogen niet door derden voor commerciële doeleinden worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd of verspreid. Tenzij anders aangegeven door de Kuhn Groep, zijn de logo's, kentekenplaten, handelsnamen en documenten alsmede symbolen beschermd en mogen niet zonder speciale schriftelijke toestemming van de Kuhn Groep worden gebruikt, hetzij voor publicitaire doeleinden, hetzij voor de publieke verspreiding van de hier gegeven informatie.

Op machines en uitrustingen kan ten minste één octrooi en/of geregistreerd model van toepassing zijn. De genoemde handelsmerken kunnen in één of meerdere landen geregistreerd zijn.

 

Gebruik van de Website

De internetpagina's van de Kuhn Groep zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Kuhn Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en nauwkeurigheid van de op haar internetpagina's vermelde informatie. De Kuhn Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door direct of indirect gebruik van haar internetpagina's, voor zover deze niet het gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde van de Kuhn Groep.

Alle links op de internetpagina's van de Kuhn Groep naar andere dienstverleners zijn uitsluitend bedoeld als hulp voor de gebruiker. De Kuhn Groep aanvaardt echter in geen geval verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina's. De aanwezigheid van links naar pagina's van derden mag niet worden beschouwd als een aanbeveling of een goedkeuring van deze pagina's, of van de informatie en realisaties die op deze zelfde pagina's ter beschikking worden gesteld. Het gebruik van deze links is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Uit het gebruik van deze pagina's vloeit geen enkele contractuele of andere relatie voort tussen de Kuhn Groep en de gebruiker. De Kuhn Groep behoudt zich het recht voor haar internetpagina's te allen tijde te wijzigen voor wat betreft hun inhoud en vorm.

De verstrekte commerciële/marketinginformatie is uitsluitend ter informatie en niet bindend. Onze machines moeten worden gebruikt volgens de instructies in de gebruikershandleidingen. In het ondersteunende materiaal waarin onze producten worden gepresenteerd, is het mogelijk dat sommige veiligheidsvoorzieningen niet in hun juiste gebruiksstand worden getoond om bepaalde details beter te laten uitkomen. Bij het gebruik van de machines moeten deze voorzieningen voor machine, tractor en bestuurder in positie zijn overeenkomstig de voorschriften in de gebruikershandleiding. De plaatselijke verkeersregels moeten worden nageleefd en er moet een geschikte tractor worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor onze machines, hun uitrusting en hun accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Persoonlijke gegevens

Indien op de internetpagina's van de KUHN Groep persoonlijke gegevens van de gebruiker worden gevraagd, kunnen deze gegevens alleen op vrijwillige basis worden verstrekt. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD) en de Franse wet inzake de gegevensbescherming van 6 januari 1978 in de laatst gewijzigde versie.

De gebruiker heeft onder meer het recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en bezwaar tegen zijn persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over de uitoefening van uw rechten, verzoekt de KUHN Groep u het beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens te raadplegen.

 

Cookies 

Cookies zijn kleine bestanden die tijdens het surfen op de webpagina's van de site op uw apparaat worden achtergelaten (zoals de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van deze toegang, enz).

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn of haar keuzes met betrekking tot cookies aan te passen via de "cookie-instellingen".

Voor meer informatie over cookies op de site, raadpleeg ons beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Toepasselijk recht en vertaling

Het toepasselijke recht is het Franse recht. Bij gebrek aan een minnelijke schikking van een geschil dat tussen de partijen ontstaat, zijn enkel de rechtbanken van de stad SAVERNE bevoegd, behoudens een bepaling van openbare orde die voor de Gebruiker gunstiger kan zijn.

In geval van interpretatie is de Franse versie doorslaggevend. De andere talen worden louter ter informatie vertaald.